History of the Journal\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki - Kazan (Volga region) Federal University

History of the Journal