Laboratory of Psychology of Mental States\The laboratories - Kazan (Volga region) Federal University

Laboratory of Psychology of Mental States

The Laboratory 'Psychology of mental health' ,Laboratory of Psychology of Mental States
Head of department:Yusupov Mark Gennadyevich
Phone:+7(843) 221-34-90
Address:420021, Kazan, 1 M. Mezhlauk Str., room 20