Department of General Ecology\Administration & Staff - Kazan (Volga region) Federal University

Department of General Ecology

Department of General Ecology ,general ecology, spatio-temporal dynamics, biodiversity, zonal ecotone, population ecology, ecology of plants, invertebrates, terrestrial vertebrates, climatic patterns of ecosystem productivity, eco-typological patterns of ecosystem productivity, development of bio-resources, green development
Head of department:Shaykhutdinova Galiya Adhatovna
Phone:+7 (843) 238-36-13
E-mail:Galiya.Shaykhutdinova@kpfu.ru
Address:420097, Kazan, 5 Tovarisheskaya str.