Flyer\GeoKazan2016 - Kazan (Volga region) Federal University