OpenLab ?Rentgenovskaya Astronomiya? (X-ray astronomy)\Space technologies - Kazan (Volga region) Federal University