City of Kazan\2019 DeSE Developments in eSystems Engineering - Kazan (Volga region) Federal University

City of Kazan