Department of Biochemistry and Biotechnology\Departments - Kazan (Volga region) Federal University

Department of Biochemistry and Biotechnology

Department of Biochemistry ,Kazan (Volga region) Federal University, Kazan University, KFU
Head of department:Kiyamova Ramziya Galyamovna
Phone:89874247984
Fax:+7 (843) 238 7121
E-mail:rgkiyamova@kpfu.ru
Address:18 Kremlyovskaya str (Main Building) Room 102V
Regulation:open file