Physicochemical methods of analysis in Chemistry\04.04.01 Chemistry (Master) - Kazan (Volga region) Federal University