How to get to Kazan\The XXVI NATE Convention and English Language Expo - Kazan (Volga region) Federal University

How to get to Kazan