International Forum on Teacher Education. Boncho Gospodinov\Video - Kazan (Volga region) Federal University