International Forum on Teacher Education. Boncho Gospodinov