Documents\Andrey Artemyev - Kazan (Volga region) Federal University