Applying\Admission - Kazan (Volga region) Federal University