Invited speakers\English version - Казанский (Приволжский) федеральный университет
Invited speakers

Academician of RAS Kashin B.S. (Moscow), 

Academician of RAS Ershov Yu.L. (Novosibirsk),

Academician of RAS Fomenko A.T. (Moscow),

Corresponding member of RAS Goncharov S.S. (Novosibirsk),

Corresponding member of RAS Makhnev A.A. (Ekaterinburg),

Prof. Avkhadiev F.G. (Kazan),

Prof. Aptekarev A.I. (Moscow),

Prof. Artamonov V.A.  (Moscow),

Prof. Berestovsky V.N. (Novosibirsk),

Prof. Ignat'ev Y.G. (Kazan),

Prof. Vasil'ev A.Yu. (Bergen, Norway),

Prof. Vodop'janov S.K. (Novosibirsk),

Prof. Vostokov S.V. (Saint Petersburg),

Prof. Kac B.A. (Kazan),

Prof. Latyshev V.N. (Moscow),

Prof. Levchuk V.M. (Krasnoyarsk),

Prof. Melnikov А.G. (New Zealand),

Prof. Mischenko A.S. (Moscow), 

Prof. Protassov V.Y. (Moscow),

Prof. Sergeev A.G. (Moscow),

Prof. Shirokova N. A. (USA),

Prof. Truong Cong Quynh (Vietnam),

Prof. Tsikh A.C. (Krasnoyarsk),

Prof. Zvyagin V.G. (Voronezh).