Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПОЛИТОЛОГИЯ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2010
  • Khramova Evgeniya Valerevna, author
  • Other authors Vorzhecov; Gatina; Garafiev; Idrisova; Nastyavin; Natapova; Rukavishnikov
    Bibliographic description in the original language Politologiya: uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / A.G. Vorzhecov, E.V. Khramova [i dr.] / pod red. A.G. Vorzhecova, E.V. Khramovoy – Kazan: Izd-vo Kazan. gos. tekhnol. un-ta, 2010. – 107s.
    Keywords Политология, учебное пособие
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=98580&p_lang=2

    Full metadata record