Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
УЧАСТИЕ АКТИВИРОВАННЫХ IN VIVO ЗВЁЗДЧАТЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ В РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ИХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРЫСАМ, ПЕРЕНЁСШИМ ЧАСТИЧНУЮ ГЕПАТЭКТОМИЮ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
 • Sultanova Kadriya Nailevna, author
 • Titova Angelina Andreevna, author
 • Other authors Mukhamedov A.R.
  Bibliographic description in the original language Mukhamedov A.R., Sayfullina K.N., Titova A.A. Uchastie aktivirovannykh in vivo zvyozdchatykh kletok pecheni v regeneracii pecheni pri ikh transplantacii krysam, perenyosshim chastichnuyu gepatektomiyu. Materialy 87-oy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii studentov i molodykh uchenykh. Kazan, 2013, s.214
  Annotation Материалы 87-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
  Keywords звездчатые клетки печени, регенерация, печень
  The name of the journal Материалы 87-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=94814&p_lang=2

  Full metadata record