Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu.Normirovanie soderzhaniya tyazhelykh metallov v donnykh otlozheniyakh //V Vserossiyskaya konferencii po vodnoy ekotoksikologii «Antropogennoe vliyanie na vodnye organizmy i ekosistemy», Institut biologii vnutrennikh vod RAN, 28 oktyabrya - 1 noyabrya 2014 g, c.170-172
  Annotation Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы
  Keywords донные отложения, нормативы, металлы, макрозообентос, биотестирование
  The name of the journal Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=94315&p_lang=2

  Full metadata record