Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ И ВЫРАЖЕННОСТИ ФИБРОЗА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2012
Языкрусский
  • Abdulkhakov Sayyar Rustamovich, author
  • Burganova Guzel Rustamovna, author
  • Gazizov Ilnaz Marselevich, author
  • Gumerova Anisa Azatovna, author
  • Kiyasov Andrey Pavlovich, author
  • Titova Marina Aleksandrovna, author
  • Bibliographic description in the original language Burganova G.R., Abdulkhakov S.R., Gumerova A.A., Gazizov I.M., Yylmaz T.S., Titova M.A., Odincova A.Kh., Kiyasov A.P. Izmenenie aktivnosti vospaleniya i vyrazhennosti fibroza u bolnykh alkogolnym cirrozom pecheni posle transplantacii autologichnykh gemopoeticheskikh stvolovykh kletok. Kletochnaya transplantologiya i tkanevaya inzheneriya, Tom VII, №3, 2012, s. 34-36
    Keywords стволовые клетки, фиброз печени, регенерация
    The name of the journal Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия
    URL http://genescells.ru/arhiv/tom-vii-2012-3/izmenenie-aktivnosti-vospaleniia-i-vyrazhennosti-fibroza-u-bolnykh-alkogolnym-tsirrozom-pecheni-posle-transplantatsii-autogennykh-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=93716&p_lang=2
    Resource files 
    File name Size (MB) Format  
    Burganova_G.R.___Izmenenie_aktivnosti_vospaleniya.pdf 0,07 pdf show / download

    Full metadata record