Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Form of presentationConference proceedings in international journals and collections
Year of publication2014
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Minakova Elena Anatolevna, author
 • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich
  Bibliographic description in the original language - E.A. Minakova, A.P. Shlychkov, V.Z. Latypova Meteorologicheskie faktory i ikh vliyanie na kachestvo poverkhnostnykh vod //Sovremennoe sostoyanie regionalnykh ekologicheskikh problem i puti ikh resheniya. - Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii. - Odessa: OGEKU, 2014. - S. 178 - 181. (Current State of Regional Environmental Problems and Ways for Their Solutions. -Proceedings of the International Scientific Conference. - Odessa: OSENU, 2014 - 300 p.)
  Keywords изменение климата, метеорологические факторы, природные воды
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=89538&p_lang=2

  Full metadata record