Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРО-ВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РАДИОТЕХ-НИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СВЧ-УСТРОЙСТВ
Form of presentationNon-approved manuals
Year of publication2014
Языкрусский
 • Kalabanov Sergey Aleksandrovich, author
 • Karpov Arkadiy Vasilevich, author
 • Shagiev Rinat Ildarovich, author
 • Bibliographic description in the original language Karpov A.V. Sovremennye programmnye sredstva proektiro-vaniya i modelirovaniya pechatnykh plat radiotekh-nicheskikh sistem i SVCh-ustroystv. A.V. Karpov, S.A. Kalabanov, R.I. Shagiev // Uchebno-metodicheskoe posobie dlya magistrantov i studentov starshikh kursov. 2014. – 30 C.
  Keywords моделирование, печатная плата, СВЧ
  URL http://radiosys.ksu.ru/?p=514
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=85834&p_lang=2

  Full metadata record