Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
БОРТНИКОВА Н.В., ГОРШКОВА А.Т., ЛАТЫПОВА В.З., НИКИТИН О.В., УРБАНОВА О.Н., ЯКОВЛЕВ В.А. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ ТАТАРСТАНА: ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД // 2013 ГОД - ИТОГИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В ТАТАРСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. - КАЗАНЬ: ФОЛИАНТ, 2013. - С. 72-93.
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2013
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
  • Bibliographic description in the original language Bortnikova N.V., Gorshkova A.T., Latypova V.Z., Nikitin O.V., Urbanova O.N., Yakovlev V.A. Gidrograficheskaya set Tatarstana: istoriya nablyudeniy, ispolzovaniya i okhrany poverkhnostnykh vod // V kn.: 2013 god - itogi okhrany prirody v Tatarstane: istoriya i sovremennost/pod red. V.Z. Latypovoy i dr. - Kazan: Foliant, 2013. - S. 72-93.
    Keywords гидрографическая сеть, Татарстан
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=80559&p_lang=2

    Full metadata record