Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
САЛАХОВ М.Х. ПРИМЕНЕНИЕ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ W-ДИАПОЗОНА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАНОСТРУКТУИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ [ТЕКСТ]/ В.Г. ИЗОТОВ, Г.В. МАМИН, С.Б. ОРЛИНСКИЙ, А.А. РОДИОНОВ, М.Х. САЛАХОВ, Н.И. СИЛКИН, Л.М. СИТДИКОВА, В.Д. СКИРДА // МОСКВА, МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НАНОЯВЛЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ: ОТ НАНОМИНЕРАЛОГИИ И НАНОХИМИИ К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ, 19-20 НОЯБРЯ, 2008. С.165-168
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Izotov Viktor Gennadevich, author
 • Mamin Georgiy Vladimirovich, author
 • Orlinskiy Sergey Borisovich, author
 • Rodionov Aleksandr Aleksandrovich, author
 • Salakhov Myakzyum Khalimulovich, author
 • Silkin Nikolay Ivanovich, author
 • Sitdikova Lyalya Mirsalikhovna, author
 • Skirda Vladimir Dmitrievich, author
 • Bibliographic description in the original language Salakhov M.Kh. Primenenie EPR-spektroskopii W-diapozona pri issledovanii nanostruktuirovannykh sostoyaniy prirodnykh uglevodorodnykh sistem [Tekst]/ V.G. Izotov, G.V. Mamin, S.B. Orlinskiy, A.A. Rodionov, M.Kh. Salakhov, N.I. Silkin, L.M. Sitdikova, V.D. Skirda // Moskva, materialy konferencii Nanoyavleniya pri razrabotke uglevodorodnogo syrya: ot nanomineralogii i nanokhimii k nanotekhnologiyam, 19-20 noyabrya, 2008. S.165-168
  Annotation материалы конференции Наноявления при разработке углеводородного сырья: от наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям
  Place of publication Москва
  The name of the journal материалы конференции Наноявления при разработке углеводородного сырья: от наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям
  Publishing house М: Нефть и газ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=8015&p_lang=2

  Full metadata record