Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЭПР-ИССЛЕДОВАНИЕ НИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГЕМОВОГО И НЕГЕМОВОГО ЖЕЛЕЗА В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСИМПАТИЗАЦИИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2007
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Karimov Fargat Kamilevich, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Other authors Yurtaeva S.V.; Obynochnyy A.A;
  Bibliographic description in the original language Yurtaeva S.V., Obynochnyy A.A., Gaynutdinov Kh.L., Karimov F.K., Sitdikov F.G. EPR-issledovanie nitrozilnykh kompleksov gemovogo i negemovogo zheleza v tkanyakh krys pri farmakologicheskoy desimpatizacii. V sbornike tezisov: KhIV Vserossiyskaya konferenciya «Struktura i dinamika molekulyarnykh sistem Yalchik-2007». Yalchik, iyul 2007. S. 278.
  Annotation ?Структура и динамика молекулярных систем Яльчик-2007?
  Keywords десимпатизация, ткани крыс
  The name of the journal ?Структура и динамика молекулярных систем Яльчик-2007?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=77716&p_lang=2

  Full metadata record