Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОКСИДА АЗОТА В СЕРДЦЕ ИНТАКТНЫХ, ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ И ГИПОКЕНИЗИРОВАННЫХ КРЫС В ХОДЕ ОНТОГЕНЕЗА МЕТОДОМ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Karimov Fargat Kamilevich, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Other authors Andrianov V.V.; Yurtaeva S.V.; Obynochnyy A.A.;Muranova L.N.; Chiglincev V.M.; Iyudin V.S.; Muranova l.N.
  Bibliographic description in the original language Gaynutdinov Kh.L., Sitdikov F.G., Andrianov V.V., Yurtaeva S.V., Yafarova G.G., Gilmutdinova R.I., Karimov F.K., Chiglincev V.M., Iyudin V.S., Muranova L.N. Issledovanie dinamiki oksida azota v serdce intaktnykh, desimpatizirovannykh i gipokinezirovannykh krys v khode ontogeneza metodom EPR spektroskopii. Knferenciya s mezhdunarodnym uchastiem "Mekhanizmy nervnykh i neyroendokrinnykh regulyaciy". 24-26 noyabrya, 2008g., g. Moskva. Tezisy dokladov, s. 45-46.
  Annotation Механизмы нервных и нейроэндокринных регуляций
  Keywords десимпатизация, гипокинизия.
  The name of the journal Механизмы нервных и нейроэндокринных регуляций
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=77710&p_lang=2

  Full metadata record