Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
- МИНАКОВА Е.А, ШЛЫЧКОВ А.П. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТ 'РИО' ДО 'РИО+20': НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ// СБОРНИК ТРУДОВ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ. ' ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ'. Т.1. - КАЗАНЬ, 2013.ИЗД-ВО «ОТЕЧЕСТВО», СТР. 111-114. - МИНАКОВА Е.А, ШЛЫЧКОВ А.П., ЛАТЫПОВА В.З. КАЧЕСТВО ВОД МАЛЫХ РЕК В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ// СБОРНИК ТРУДОВ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ. ' ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ'. Т.1. - КАЗАНЬ, 2013.ИЗД-ВО «ОТЕЧЕСТВО», СТР. 114-117.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich
    Bibliographic description in the original language - Minakova E.A, Shlychkov A.P. Koncepciya ustoychivogo razvitiya ot "RIO" do "RIO+20": Novye vozmozhnosti// Sbornik Trudov Vtoroy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. " Okruzhayushhaya sreda i ustoychivoe razvitie regionov". T.1. - Kazan, 2013.Izd-vo «Otechestvo», str. 111-114. - Minakova E.A, Shlychkov A.P., Latypova V.Z. Kachestvo vod malykh rek v razlichnykh fiziko-geograficheskikh rayonakh Respubliki Tatarstan v izmenyayushhikhsya klimaticheskikh usloviyakh// Sbornik Trudov Vtoroy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. " Okruzhayushhaya sreda i ustoychivoe razvitie regionov". T.1. - Kazan, 2013.Izd-vo «Otechestvo», str. 114-117.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=69943&p_lang=2

    Full metadata record