Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛАТЫПОВА В.З. РЕШЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК АВЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [ТЕКСТ] / В.З. ЛАТЫПОВА // ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 'СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ' В РАМКАХ 2-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 'ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. НАУКА. ТЕХНИКА'. ' КАЗАНЬ.- 2006. ' С.1-2.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2006
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Latypova V.Z. Reshenie otkhodov proizvodstva i potrebleniya kak avzhnaya sostavlyayushhaya ekologicheskoy bezopasnosti [Tekst] / V.Z. Latypova // Tezisy dokladov Nauchno-prakticheskoy konferencii "Sovremennye metody upravleniya otkhodami na regionalnom i municipalnom urovne" v ramkakh 2-go Mezhdunarodnogo ekologicheskogo foruma "Chelovek. Priroda. Nauka. Tekhnika". " Kazan.- 2006. " S.1-2.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=654&p_lang=2

    Full metadata record