Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ВОПРОСЫ ТЕРМОДИНАМИКИ В МЕХАНИКЕ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА. ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД. ЧАСТЬ II. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2012
Языкрусский
 • Berezhnoy Dmitriy Valerevich, author
 • Sekaeva Liliya Railevna, author
 • Bibliographic description in the original language Berezhnoy D.V., Sekaeva L.R. Voprosy termodinamiki v mekhanike deformiruemogo tverdogo tela. Chast I. Osnovnye polozheniya mekhaniki sploshnykh sred. Chast II. Osnovy termodinamiki neobratimykh processov: Uchebnoe posobie. - Kazan: Kazanskiy universitet, 2012. - 108 s.
  Keywords МДТТ
  URL https://kpfu.ru/math/strctre/otdeleniya-i-kafedry/tmech/metodicheskie-posobiya
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=60014&p_lang=2

  Full metadata record