Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛАТЫПОВА В.З. СКОРОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ РАСФОРМИРОВАНИИ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НЕФТЕДОБЫЧЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН [ТЕКСТ] / КУРАМШИНА Р.М., СЕМАНОВ Д.А., ЛАТЫПОВА В.З., БУБНОВ Ю.П., ГАТИЯТУЛЛИН Н.С. // ВЕСТНИК ТО РЭА, 2006. - № 1. ' С.65-68.КАРАГАНОВА Н.Г. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МАЛЫХ ОЗЕР ЗАВОЛЖСКОЙ ЧАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ / Н.Г. КАРАГАНОВА Н.Г., Н.М. МИНГАЗОВА // ВЕСТНИК ТАТАРСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ. ' КАЗАНЬ, 2006. - № 2. ' С.13-17.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2006
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Latypova V.Z. Skorost vosstanovleniya kachestva presnykh podzemnykh vod pri rasformirovanii ochagov zagryazneniya, svyazannykh s neftedobychey v Respublike Tatarstan [Tekst] / Kuramshina R.M., Semanov D.A., Latypova V.Z., Bubnov Yu.P., Gatiyatullin N.S. // Vestnik TO REA, 2006. - № 1. " S.65-68.Karaganova N.G. Gidrokhimicheskiy rezhim malykh ozer Zavolzhskoy chasti Chuvashskoy respubliki / N.G. Karaganova N.G., N.M. Mingazova // Vestnik Tatarstanskogo otdeleniya Rossiyskoy ekologicheskoy akademii. " Kazan, 2006. - № 2. " S.13-17.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=583&p_lang=2

    Full metadata record