Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З., ГУРЬЕВА Л.В. БИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА // СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА 'ЧИСТАЯ ВОДА', 17-19 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. ' КАЗАНЬ: ВЦ КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА, 2010. ' С. 231-233.
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2010
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Latypova V.Z., Gureva L.V. Bioticheskaya koncepciya normirovaniya soderzhaniya zagryaznyayushhikh veshhestv v vode Kuybyshevskogo vodokhranilishha // Sbornik materialov kongressa "Chistaya voda", 17-19 fevralya 2010 g. " Kazan: VC Kazanskaya yarmarka, 2010. " S. 231-233.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=49102&p_lang=2

    Full metadata record