Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., АХМЕТШИНА А.Д. И ЛАТЫПОВА В.З. СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ ПРИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ // ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2011 (А МОЖЕТ БЫТЬ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО В 2012)
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2011
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Akhmetshina A.D. i Latypova V.Z. Sravnenie chuvstvitelnosti test-obektov pri toksikologicheskoy ocenke donnykh otlozheniy, zagryaznennykh neftyu raznogo proiskhozhdeniya // Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal, 2011 (a mozhet byt budet opublikovano v 2012)
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=49073&p_lang=2

    Full metadata record