Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЯКОВЛЕВ В.А., ЛАТЫПОВА В.З., ЯКОВЛЕВА А.В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ВЕРХНИХ ПЛЕСОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО ЗООБЕНТОСУ // ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ. - 2012. - №7. - С. 3-6.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2012
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Yakovlev Valeriy Anatolevich, author
  • Yakovleva Anna Valerevna, author
  • Bibliographic description in the original language Yakovlev V.A., Latypova V.Z., Yakovleva A.V. Ocenka kachestva vod verkhnikh plesov Kuybyshevskogo vodokhranilishha po zoobentosu // Voda: Khimiya i ekologiya. - 2012. - №7. - S. 3-6.
    The name of the journal Вода: химия и экология
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=48766&p_lang=2

    Full metadata record