Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МАЛЫШЕВА С.Ю., САЛЬНИКОВА А.А. 'ШУКРУТ', МОЛЛЮСКИ И 'ЯЙЦА РУЗВЕЛЬТА': ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ // ЭХО ВЕКОВ=ГАСЫРЛАР АВАЗЫ. КАЗАНЬ, 2005. № 1 (39). С. 31-36.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2005
 • Malysheva Svetlana Yurevna, author
 • Salnikova Alla Arkadevna, author
 • Bibliographic description in the original language Malysheva S.Yu., Salnikova A.A. "Shukrut", mollyuski i "yayca Ruzvelta": povsednevnaya zhizn universitetskogo cheloveka v gody Velikoy Otechestvennoy voyny // Ekho vekov=Gasyrlar avazy. Kazan, 2005. № 1 (39). S. 31-36.
  Annotation Эхо веков=Гасырлар авазы
  Place of publication Казань
  The name of the journal Эхо веков=Гасырлар авазы
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=4721&p_lang=2

  Full metadata record