Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИСКУССТВО ТАТАРИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. (1984): СТАТЬЯ// ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ПУБЛИКАЦИЯХ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ: СБ. СТ. - КАЗАНЬ: ИЗД-ВО 'ЗАМАН', 2009. - С. 46-52.
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2009
  • Yao Mikhail Konstantinovich, author
  • Bibliographic description in the original language Iskusstvo Tatarii v gody Velikoy otechestvennoy voyny 1941-1945 gg. (1984): statya// Gosudarstvennyy muzey izobrazitelnykh iskusstv Respubliki Tatarstan v publikaciyakh muzeynykh rabotnikov: sb. st. - Kazan: Izd-vo "Zaman", 2009. - S. 46-52.
    Place of publication Казань
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=43485&p_lang=2

    Full metadata record