Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ/А.П.ШЛЫЧКОВ , В.З.ЛАТЫПОВА, Е.А.МИНАКОВА// МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 13,09,2010 Г. КАЗАНЬ: ИЗД-ВО МОИН РТ 2010 Г. С. 8-11.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2010
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Minakova Elena Anatolevna, author
  • Bibliographic description in the original language Formirovanie regionalnykh kraevedcheskikh znaniy kak usloviya povysheniya kachestva obucheniya uchashhikhsya v khode organizacii uchebno-vospitatelnogo processa v sredney shkole/A.P.Shlychkov , V.Z.Latypova, E.A.Minakova// Materialy Respublikanskogo nauchno-metodicheskogo seminara 13,09,2010 g. Kazan: Izd-vo MoiN RT 2010 g. S. 8-11.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=43376&p_lang=2

    Full metadata record