Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ/А.П.ШЛЫЧКОВ , В.З.ЛАТЫПОВА, Е.А.МИНАКОВА// СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 'ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ', 29 - 31 МАРТА, 2011 Г. - С. 85 - 87.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2011
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Minakova Elena Anatolevna, author
  • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich
    Bibliographic description in the original language Upravlenie kachestvom vody v izmenyayushhikhsya klimaticheskikh usloviyakh/A.P.Shlychkov , V.Z.Latypova, E.A.Minakova// Sbornik materialov Mezhdunarodnogo kongressa 2 Mezhdunarodnyy kongress "Chistaya voda. Kazan", 29 - 31 marta, 2011 g. - S. 85 - 87.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=43375&p_lang=2

    Full metadata record