Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
НОВЫЙ ПОДХОД К ОГРАНИЧЕНИЮ НАГРУЗКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ РТ/ШЛЫЧКОВ А.П., ЛАТЫПОВА В.З.//ВЕСТНИК ТАТАРСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ, КАЗАНЬ, 2009. - С.12-16.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2009
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Minakova Elena Anatolevna, author
 • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich
  Bibliographic description in the original language Novyy podkhod k ogranicheniyu nagruzki mineralnykh udobreniy na poverkhnostnye vody RT/Shlychkov A.P., Latypova V.Z.//Vestnik Tatarstanskogo otdeleniya Rossiyskoy Ekologicheskoy Akademii, Kazan, 2009. - S.12-16.
  The name of the journal Вестник Татарстанского отделения Российской экологической академии
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=43361&p_lang=2

  Full metadata record