Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ШЛЫЧКОВ А.П., ИГОНИН Е.И.,ЛАТЫПОВА В.З. , МИНАКОВА Е.А./ПОДХОДЫ К ОГРАНИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЯ БИОГЕНОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН///СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 'ВОДА: ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ'. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ. - МОСКВА, 2006. - С. 94 - 95.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2006
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Minakova Elena Anatolevna, author
  • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich, Igonin Evgeniy Ivanovich
    Bibliographic description in the original language Shlychkov A.P., Igonin E.I.,Latypova V.Z. , Minakova E.A./Podkhody k ogranicheniyu postupleniya biogenov v poverkhnostnye vody Respubliki Tatarstan///Sedmoy mezhdunarodnyy kongress "Voda: ekologiya i tekhnologiya". Tezisy dokladov. - Moskva, 2006. - S. 94 - 95.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=42629&p_lang=2

    Full metadata record