Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «ПУТЕШЕСТВИЕ/TRAVEL« В ЦЕННОСТНОМ АСПЕКТЕ
Form of presentationArticles in international journals and collections
Year of publication2012
Языкрусский
 • Biktagirova Zubayda Albertovna, author
 • Bibliographic description in the original language Biktagirova Z.A. Sopostavitelnyy analiz konceptov «puteshestvie/travel« v cennostnom aspekte / Z.A.Biktagirova //Sovremennye napravleniya v lingvistike: Materialy I Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii (4 aprelya 2012 goda). – Kazan: Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet, 2012 – 259 s. – S.33 – 37
  Annotation Современные направления в лингвистике: Материалы I Международной научно-практической конференции (4 апреля 2012 года).
  Keywords путешествие, концепт, сопоставление
  The name of the journal Современные направления в лингвистике: Материалы I Международной научно-практической конференции (4 апреля 2012 года).
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=37698&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Koncept.puteshestvie.pdf 0,35 pdf show / download

  Full metadata record