Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080505 "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ).
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2007
  • Maklecov Sergey Vladislavovich, author
  • Tumakov Dmitriy Nikolaevich, author
  • Bibliographic description in the original language Tumakov D.N., Maklecov S.V. Kompyuternaya podgotovka: Uchebno-metodicheskoe posobie dlya obucheniya po specialnosti 080505 "Upravlenie personalom" (ochnaya forma obucheniya). - Kazan: Centr innovacionnykh tekhnologiy, 2007. - 15s.
    Keywords учебно-методическое пособие, базы данных, компьютерные сети
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=34008&p_lang=2

    Full metadata record