Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060100 - ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2005
  • Ivshina Galina Vasilevna, author
  • Maklecov Sergey Vladislavovich, author
  • Tumakov Dmitriy Nikolaevich, author
  • Bibliographic description in the original language Ivshina G.V., Maklecov S.V., Tumakov D.N. Informacionnye tekhnologii upravleniya: Uchebnoe posobie dlya studentov ochnogo otdeleniya specialnosti 060100 - Gosudarstvennoe i municipalnoe upravlenie. - Kazan: Centr innovacionnykh tekhnologiy, 2005. - 17s.
    Keywords Информационные технологии управления, учебное пособие
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=34007&p_lang=2

    Full metadata record