Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ОБЩИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА CONFIDENCE/УВЕРЕННОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2011
Языкрусский
 • Aleeva Gulnara Khalirakhmanovna, author
 • Bashirova Nailya Zufarovna, author
 • Biktagirova Zubayda Albertovna, author
 • Davletbaeva Diana Nyailevna, author
 • Zakirova Luiza Rifgatovna, author
 • Sadykova Aida Gumerovna, author
 • Smirnova Elena Aleksandrovna, author
 • Titova Nadezhda Georgievna, author
 • Shangaraeva Liya Faridovna, author
 • Bibliographic description in the original language Zakirova L.R. Obshhie i differencialnye osobennosti koncepta confidence/uverennost v angliyskom i russkom yazykakh / L.R. Zakirova //Sopostavitelnoe izuchenie yazykov: kognitivno-diskursivnoe issledovanie: kollektivnaya monografiya / Pod red. A.G. Sadykovoy. – Kazan: Kazan. un-t, 2011. – 600 s. V kollektivnoy monografii "Sopostavitelnoe izuchenie yazykov: kognitivno-diskursivnoe issledovanie" izlagayutsya rezultaty sovmestnogo nauchnogo truda specialistov po lingvistike pod rukovodstvom professora Kazanskogo federalnogo universiteta, doktora filologicheskikh nauk, A.G. Sadykovoy. Monografiya posvyashhena aktualnym problemam issledovaniya fragmentov konceptualnykh sistem yazykov, socialnykh i kulturnykh konceptov, opisaniya etnospecifiki mentalnosti naroda i ego yazyka, voprosam kategorii chisla, issledovaniyam diskursa i intertekstualnosti, lingvistiki teksta, a takzhe voprosam pragmatiki i semantiki slozhnogo slova.
  Annotation В коллективной монографии "Сопоставительное изучение языков: когнитивно-дискурсивное исследование" излагаются результаты совместного научного труда специалистов по лингвистике под руководством профессора Казанского федерального университета, доктора филологических наук, А.Г. Садыковой. Монография посвящена актуальным проблемам исследования фрагментов концептуальных систем языков, социальных и культурных концептов, описания этноспецифики ментальности народа и его языка, вопросам категории числа, исследованиям дискурса и интертекстуальности, лингвистики текста, а также вопросам прагматики и семантики сложного слова.
  Keywords концепт, английский язык, русский язык
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=31310&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  annotaciya_2.pdf 0,14 pdf show / download

  Full metadata record