Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
В КНИГЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА С КОНЦА XIX В. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. ОТРАЖАЮТСЯ УЗЛОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН, ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. В КНИГЕ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 'Р.И. НАФИГОВ КАК ИСТОРИК И ИСТОРИОГРАФ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ', ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РТ И РФ, ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИКА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАФИКА ИЗМАЙЛОВИЧА НАФИГОВА (1928-2001).
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2010
 • Gafarov Anvar Ayratovich, author
 • Nabiev Rinat Akhmatgalievich, author
 • Bibliographic description in the original language V knige rassmatrivayutsya etnokonfessionalnye processy v otdelnykh regionakh Rossii v kontekste regionalnoy politiki gosudarstva s konca XIX v. do nastoyashhego vremeni. Otrazhayutsya uzlovye aspekty sociokulturnoy, obshhestvenno-politicheskoy i religioznoy zhizni rossiyskikh musulman, problemy i osobennosti islamskogo vozrozhdeniya v postsovetskoe vremya. V knige takzhe predstavleny vystupleniya na nauchnoy konferencii "R.I. Nafigov kak istorik i istoriograf obshhestvenno-politicheskogo dvizheniya i obshhestvennoy mysli narodov Povolzhya i Priuralya", posvyashhennoy pamyati zasluzhennogo deyatelya nauki RT i RF, doktora istoricheskikh nauk, professora Kazanskogo universiteta, akademika Akademii nauk Respubliki Tatarstan Rafika Izmaylovicha Nafigova (1928-2001).
  Place of publication Казань
  Publishing house МОиН РТ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=27949&p_lang=2

  Full metadata record