Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩЕГО: НИЗКОЗАТРАТНЫЕ БИОТЕХНЛОГИИ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ООО «НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ» В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ)
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2019
Языкрусский
  • Ibatullina Rimma Petrovna, author
  • Bibliographic description in the original language Alimova F.K., Kroshechkina I.Yu., Kozhemyakov A.P., Yu.V. Laktionov Perspektiva budushhego: nizkozatratnye biotekhnlogii (rekomendacii po primeneniyu biologicheskikh preparatov OOO «NPI «Biopreparaty» v rastenievodstve, kormoproizvodstve i zhivotnovodstve) / Kazan: Centr innovacionnykh tekhnologiy, 2019. - 162 s.
    Keywords Биопрепараты, растениеводство, кормопроизводство, животноводство
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=271475&p_lang=2

    Full metadata record