Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ФЛЮИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАЛЬЦИТОВЫХ ПРОЖИЛКАХ ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
Языкрусский
 • Andrushkevich Oleg Yurevich, author
 • Zakharova Nadezhda Sergeevna, author
 • Kolchugin Anton Nikolaevich, author
 • Morozov Vladimir Petrovich, author
 • Nikolaev Anatoliy Germanovich, author
 • Khayuzkin Aleksey Sergeevich, author
 • Bibliographic description in the original language Khayuzkin A.S., Morozov V.P., Andrushkevich O.Yu., Kolchugin A.N., Nikolaev A.G., Zakharova N.S. Flyuidnye vklyucheniya v kalcitovykh prozhilkakh domanikovykh otlozheniy Volgo-Uralskoy NGP. Ekzolit – 2022. Litologiya osadochnykh kompleksov fanerozoya i dokembriya. Godichnoe sobranie (nauchnye chteniya). Moskva, 15–16 iyunya 2022 g. : Sbornik nauchnykh materialov. Sekciya osadochnykh porod MOIP, kafedra neftegazovoy sedimentologii i morskoy geologii MGU imeni M. V. Lomonosova; pod red. Yu. V. Rostovcevoy. – Moskva: MAKS Press, 2022. -S. 141-143.
  Annotation Экзолит – 2022. Литология осадочных комплексов фанерозоя и докембрия. Годичное собрание (научные чтения). Москва, 15–16 июня 2022 г. : Сборник научных материалов / Секция осадочных пород МОИП, кафедра нефтегазовой седиментологии и морской геологии МГУ имени М. В. Ломоносова; под ред. Ю. В. Ростовцевой
  Keywords флюидные включения, нефтематеринские породы
  The name of the journal Экзолит – 2022. Литология осадочных комплексов фанерозоя и докембрия. Годичное собрание (научные чтения). Москва, 15–16 июня 2022 г. : Сборник научных материалов / Секция осадочных пород МОИП, кафедра нефтегазовой седиментологии и морской геологии МГУ имени М. В. Ломоносова; под ред. Ю. В. Ростовцевой
  URL https://elibrary.ru/item.asp?id=49385983
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=267744&p_lang=2

  Full metadata record