Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕАКЦИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В ОТВЕТ НА ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ А-61603
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Khisamieva Luiza Irekovna, author
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. Reakciya chastoty serdechnykh sokrashheniy krys raznogo vozrasta v otvet na vnutrivennoe vvedenie A-61603 / I.I. Khabibrakhmanov, L. I .Khisamieva , L.I. Faskhutdinov , N. I. Ziyatdinova , T. L. Zefirov // Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. - 2022. - №27(S5) - S. 54-55.
  Annotation Российский кардиологический журнал.
  Keywords сердце, ЧСС
  The name of the journal Российский кардиологический журнал.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=265133&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Tezisy_Samojlova_2022.pdf 20,72 pdf show / download

  Full metadata record