Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Leonova Alina Maratovna, author
 • Nikolaev Timur Ilnurovich, author
 • Voyc Vladislav Vladimirovich, postgraduate kfu
 • Leonova Alina Maratovna, postgraduate kfu
 • Nikolaev Timur Ilnurovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Galieva A.M. Adrenergicheskaya regulyaciya serdca novorozhdennykh krys / A.M. Galieva, N.I. Ziyatdinova, T.I. Nikolaev, V.V. Voyc, T.L. Zefirov // V MEZhDUNARODNYY KONGRESS, POSVYaShhENNYY A. F. SAMOYLOVU ?FUNDAMENTALNAYa I KLINIChESKAYa ELEKTROFIZIOLOGIYa. AKTUALNYE VOPROSY ARITMOLOGII?. SBORNIK TEZISOV. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2022;27(5S):40-41.
  Keywords Альфа-адренорецепторы, сердце
  URL https://samoilov-kzn.confreg.org/libs/files/e-tesisi_Samoilov-2022.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=265042&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_tesisi_Samoilov_2022.indd.pdf 0,22 pdf show / download

  Full metadata record