Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭФФЕКТ СТИМУЛЯЦИИ АЛЬФА2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В ИЗМЕНЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Krylova Alevtina Vasilevna, author
 • Leonova Alina Maratovna, author
 • Leonova Alina Maratovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Galieva A.M. Effekt stimulyacii alfa2-adrenoreceptorov v izmeneniyakh parametrov potenciala deystviya / A.M. Galieva, N.I. Ziyatdinova, A.V.Krylova, T.L. Zefirov // V MEZhDUNARODNYY KONGRESS, POSVYaShhENNYY A. F. SAMOYLOVU ?FUNDAMENTALNAYa I KLINIChESKAYa ELEKTROFIZIOLOGIYa. AKTUALNYE VOPROSY ARITMOLOGII?. SBORNIK TEZISOV. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2022;27(5S):40.
  Keywords Альфа-адренорецепторы, сердце
  URL https://samoilov-kzn.confreg.org/libs/files/e-tesisi_Samoilov-2022.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=265041&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  tesisi_Samoilov_2022.indd.pdf 0,22 pdf show / download

  Full metadata record