Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСФЕРА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТХОДА К ПРОДУКТУ ПЕРЕРАБОТКИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
 • Kharlyamov Damir Afgatovich, author
 • Gazizullina Alina Eduardovna, author
 • Sharipov Nikolay Sergeevich, author
 • Bibliographic description in the original language Gazizullina A.E. Raschet ocenki izmeneniya transfera tyazhelykh metallov pri perekhode ot otkhoda k produktu pererabotki / A.E. Gazizullina, N.S. Sharipov, D.A .Kharlyamov, G.V. Mavrin //Vseros. nauchn.-prakt. konf. «XIII Kamskie chteniya». - Naberezhnye Chelny: Izdatelsko-poligraficheskiy centr Nabe rezhnochelninskogo instituta KFU, 2021. - S. 472-475.
  Annotation Всерос. научн.-практ. конф. «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ, 2021
  Keywords Тяжелые металлы, отходы производства, атомно-эмиссионная спектроскопия, трансфер тяжелых металлов
  The name of the journal Всерос. научн.-практ. конф. «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ, 2021
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=262129&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Gazizullina_A.E.__Kamsk.chten__2021.pdf 0,24 pdf show / download

  Full metadata record