Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ БИОАРХИТЕКТУРЫ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Denisenko Elena Vladimirovna, author
 • Zhandarova Anastasiya Aleksandrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Zhandarova A.A., Denisenko E.V., Vozmozhnyy scenariy razvitiya bioarkhitektury / Sbornik VNPK molodykh uchenykh, aspirantov i studentov «Ekologiya i bezopasnost v tekhnosfere: sovremennye problemy i puti resheniya» / Tomsk.polit.un-t. – Tomsk, 2018. – 116–119 s.
  Annotation Национальный исследовательский Томский политехнический университет
  Keywords биоархитектура, живая архитектура, природные системы, взаимодействие архитектуры и природы, природная среда.
  The name of the journal Национальный исследовательский Томский политехнический университет
  URL http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/52039/1/conference_tpu-2018-C52.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=257933&p_lang=2

  Full metadata record