Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ПИРИДОКСИНСОДЕРЖАЩИХ АНАЛОГОВ ХАЛКОНОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Bondar Oksana Viktorovna, author
 • Pavelev Roman Sergeevich, author
 • Pugachev Mikhail Vladimirovich, author
 • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
 • Bibliographic description in the original language Bondar, O.V. Sintez i protivoopukholevye svoystva piridoksinsoderzhashhikh analogov khalkonov / O.V. Bondar, R.S. Pavelev, S. Alrkhmun, I.I. Rakhmaev, M.V. Pugachev, Yu.G. Shtyrlin // Statya v sbornike materialov 5-oy Rossiyskoy konferencii po medicinskoy khimii s mezhdunarodnym uchastiem «MedKhim-Rossiya 2021» – Volgograd: Izd-vo VolgGMU. – 2021. – c. 449.
  Annotation Сборнике материалов 5-ой Российской конференции по медицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021»
  Keywords Синтез, противоопухолевые свойства, пиридоксинсодержащие аналоги халконов
  The name of the journal Сборнике материалов 5-ой Российской конференции по медицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=257895&p_lang=2

  Full metadata record